XP оноо гэж юу вэ?

Хэрэглэгч хийсэн үйлдлээс хамааран нэг удаа эсвэл давтамжтайгаар XP оноог цуглуулна.

ХP оноо буурахгүй ба XP дээшлэх бүрт харгалзах цолтой болно. Цолноос хамааран хийгдэх үйлдлүүдийн эрх нээгдэнэ. Цол бүр дотроо 5-н түвшинд хуваагдана.

XP оноо цуглуулсан түүх харах бол: Профайл үзэх товч даран XP оноо цэсийг сонгох

Цуглуулах боломж:

Найзаа урих (бүртгэл амжилттай болсон найзын тоогоор)

Урилгын кодоор хэрэглэгч бүртггүүлээд нэвтэрч орсон тохиолдолд

1000XP

ДАН баталгаажуулах

Хэрэглэгч нэвтрэлт танилтын ДАН системээр бүртгэлээ баталгаажуулна.

500XP

Цахим сошиал хаягуудын холбоос бүртгэх

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube хаяг тус бүрт анх нэг холбох

500XP

Facebook-р нэвтрэх, холбох

Facebook эрх олгож баталгаажуулах

500XP

Хэрэглэгчийн профайл зураг оруулах (анхны удаа)

Хэрэглэгч өөрийн профайл зургаа тохируулна.

100XP

Банкны данс бүртгэх

MP шилжүүлэн авах нэг банкны өөрийн нэр дээрх дансаа анх бүртгэх

100XP

Цахим хаяг баталгаажуулах

Өөрийн email хаягаа OTP кодоор баталгаажуулах

100XP

Өөрийн анхны коммюнити үүсгэх

Сонирхолын эхний хүрээллээ үүсгэх

100XP

Анхны пост нийтлэх

Өөрийн элссэн, эсвэл үүсгэсэн коммюнитид үзэл бодлоо илэрхийлэх

100XP

Коммюнитид нэгдэх (давтамжтай)

Хэрэглэгч өөрийн хүсэл сонирхолд нийцэх коммюнитид элсэх

10XP

Нийтлэл хуваалцах (давтамжтай)

Нийтлэл хуваалцах, нийтлэл оруулсан хүнд ижил

2XP

Нийтлэлд сэтгэгдэл үлдээх (давтамжтай)

Бусдын оруулсан нийтлэлд сэтгэгдэл үлдээх, нийтлэл оруулсан хүнд ижил

50XP

Нийтлэлд хариу үйлдэл үзүүлэх (давтамжтай)

Нийтлэлд like дарах, нийтлэл оруулсан хүнд ижил

1XP

Хийгдэх үйлдэл:

Онооны хэмжээНэрХийх үйлдэл

1-10,000

Bronze

Коммюнитид элсэх, Найзаа урих, Пост оруулах, коммент оруулах, санал асуулга, судалгаанд хамрагдах, контент шэйр хийх

10,001-20,000

Silver

Өөрийн коммюнити үүсгэх

20,001-30,000

Gold

Өөрийн оруулсан пост дээр хэрэглэгчдээс урамшуулал цуглуулах

30,001-50,000

Platinum

Өөрийн коммюнити пэйжүүдийн нэгдэл хийх

51,000-100,000

Diamond

Өөрийн коммюнити нэр солих, коммюнитиг шинэ ангилалд нэмэх

100,001 дээш

Crown

Коммюнити Owner солих

Last updated