Коммюнити үүсгэгч хэрхэн мөнгө олох вэ?

Коммюнити эзэмшигчид “Ивээн тэтгэгчтэй пост” нийтлэж Mongol Point цуглуулах боломжтой.

УрамшуулалГишүүдийн хийх үйлдэлХэмжээ

Коммюнити гишүүд “Ивээн тэтгэгчийн пост” дээр хариу үйлдэл үзүүлэх

Лайк дарах

5MP

Коммент бичих

10MP

Шэйр хийх

20 MP

Санал асуулга бөглөх

20MP

Дэлгэрэнгүй холбоос дарах

20 MP

Гишүүд судалгаанд хамрагдах

1-20 Асуулттай судалгаанд хамрагдах

100 MP

Гишүүд судалгаанд хамрагдах

20+ Асуулттай судалгаанд хамрагдах

100 MP

Last updated